"));
حركت ٥
هر كدام فرعوني شده ايم...

يا لطيف

اين طور نيست كه فقط بشنويد و بعد هم اگر شناختيد و حركت نكرديد، هيچ مشكلي پيش نيايد. كساني كه به اندازه تمامي عمرشان آگاهي به دست آورده اند، ولي به اندازه يك لحظه هم گامي برنداشته اند، بدانند كه همين آگاهي ها، اغلال و زنجيرهاشان مي شود و آنها را خرد و خسته مي كند. اينكه مي بينيد با باري از معلومات و مطالعات و آگاهي ها، هر كدام فرعوني شده ايم و آشكار و پنهان، دعواها داريم، به همين خاطر است كه آگاهي يك عمر را به دوش گرفته ايم، ولي حركت يك لحظه را هم نداشته ايم. باري كه بازده نداشته باشد، چه كمرها كه نمي شكند!
باشد كه هر كدام از ما مولد باشيم نه محتكر!

كتاب "حركت" -استاد علي صفايي حائري

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر