"));
حركت ٢
يا لطيف

بايد حركت كنيم...

كساني كه سر به بالا دارند و حركتي متعالي را مي خواهند، مثل سنگ نيستند تا با هل دادن به جايي برسند؛ چرا كه وقتي اين نيرو تمام شد، سقوط مي كنند؛ كه سقوط يك اصل طبيعي براي سنگ هاست. ولي اگر ريشه ها در انسان جان گرفت، آنچه براي همه غير طبيعي است، طبيعي ترين خواهد بود كه حركت بر خلاف جريان طبيعي سنگ ها، يك اصل طبيعي براي حركت گياهان است.
ما بايد سر به بالا داشته باشيم، بايد حركت كنيم و از زير خاك و سنگ بيرون آييم كه حركت، براي آنهايي كه ريشه دارند امكان و حتي ضرورت دارد.
ضرورت حركت، بايد از ضرورت نفس كشيدنمان هم بيشتر باشد تا بتوانيم به خاطر آن، حتي خون و جانمان را بدهيم. مادامي كه ضرورت حركت در اين سطح درك نشده باشد، قطعا انسان در راه مي ماند؛ راه هايي كه پرپيچ و خم و پرخطر است. راه هايي كه پر از درگيري و رنج است.


كتاب "حركت"- استاد علي صفايي حائري

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر