"));
حركت٣
يا لطيف

...كثافت ها را هم مي خورد.

ضرورت حركت، از تركيب ما، از فطرت ما، از ساخت ما مايه مي گيرد و به همين خاطر كساني كه حركتي ندارند، مجبورند با تنوع ها خودشان را مشغول كنند. تنوع طلبي، نشان دهنده نيازي است كه ارضاء نشده؛ مثل گرسنه اي كه اگر به او غذا ندهند، كثافت ها را هم مي خورد.
وقتي آدمي حركتي ندارد، مجبور است خودش را با شكل هاي مختلف زندگي فريب دهد تا خيال كند كه حركتي دارد.

كتاب "حركت"- استاد علي صفايي حائري

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر