"));
زمستان است...
يا لطيف

امروز با كلي زحمت خودم را به پاي اين دنياي مجازي مي رسانم و با حسي مالامال از شرمندگي و سر افكندگي اين جا را نگاه مي كنم از ترس اين كه دير كرده ام و نوشته دوستاني كه قول داده بودند-آن هم چيزي حول و حوش يك ماه پيش- اين جا بنويسند را نخوانده ام.
خودم را آرام مي كنم كه شايد به ايميلم فرستاده اند نوشته هاشان را. با دلهره اي بيشتر همه آدرس ها را چك مي كنم اما ...
پيش تر ها اين جا نوشته بودم كه ما آدم ها بيش تر حرف مي زنيم تا عمل كنيم؛ حالا مي نويسم كه ما آدم ها بيش تر قول مي دهيم تا عمل كنيم. دلم براي "علي رضا استقامت "تنگ شده كه تا كاري را انجام نمي داد خوابش نمي برد و از اين حرف زدن هاي بي مورد ما حرصش در مي آمد. يادم هست كه جلسه هاي شورا را مسخره مي كرد و من چه قدر از اين كارهايش ناراحت مي شدم ؛اما خوب مي دانستم كه به تر از او را براي ياري پيدا نمي كنم.حالا كه دوستانم با من اين گونه تا مي كنند ياد او مي افتم و دلم پر از غصه مي شود.
حس و حال نوشتن ندارم كه حالا بخواهم ويرايش هم بكنم...
نفس كاين است پس ديگر چه داري چشم؟
ز دست دوستان دور يا نزديك
زمستان است...

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر